Konkurs

Regulamin jasnogórskiego konkursu

Regulamin jasnogórskiego konkursu

Regulamin jasnogórskiego konkursu

Regulamin jasnogórskiego konkursu
Matka Boża moją królową

I.  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Mały Przewodnik Katolicki”, z siedzibą w Poznaniu (61–245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej „Organizator”.
2. Konkurs rozpoczyna się 8 marca 2017 r. i trwa do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. oraz wszystkich innych współorganizatorów konkursu.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin („Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.malyprzewodnik.pl

 
II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej w cudownym obrazie na Jasnej Górze i przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
a. Uczniowie klas 1do 3 zaproszeni są do wykonania pracy plastycznej polegającej na upiększeniu korony i sukienki dla Matki Bożej i Jej Syna w jasnogórskim wizerunku. (Szablon pomocniczy dołączony jest do numeru 4/2017 „Małego Przewodnika Katolickiego”). Praca może być wykonana w dowolnej technice.
b. Uczniowie klas 4 do 6 zaproszone są do udziału w I części Wielkiego Testu Historycznego Wiedzy o Jasnej Górze. Test z pytaniami zamieszczony jest na www.malyprzewodnik.pl. Można go rozwiązywać do 30 kwietnia.

2. Prace plastyczne, o których mowa w punkcie II.1a, należy przesłać na adres: „Mały Przewodnik Katolicki” ul. Chartowo 5, 61–245 Poznań, lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@malyprzewodnik.pl z dopiskiem – konkurs „Matka Boża moją królową”.
3. I część Wielkiego Testu Historycznego Wiedzy o Jasnej Górze dostępna jest na www.malyprzewodnik.pl do 30 kwietnia 2017 r. do godziny 23.59.
4. Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r.
5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.
7. Prace przesłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

III.  ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Celem części plastycznej konkursu jest wyłonienie pięciu najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone. Trzydzieści dodatkowych prac zostanie zaprezentowanych w sierpniu 2017 r. na wystawie na Jasnej Górze.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych
i najoryginalniejszych prac, którego dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
3. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.
4. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej pracy skutkować będzie pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.
5. Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.
6. Autorzy najciekawszych prac plastycznych (zwycięzcy) 5 osób – zostaną nagrodzeni. Nagrodami są:
• W konkursie plastycznym: Miejsce: I, II, III:
– 3 różne egzemplarze nowości książkowych Wydawnictwa Świętego Wojciecha oraz roczna prenumerata „Małego Przewodnika Katolickiego”.
Wyróżnienie I i II – 3 różne egzemplarze nowości książkowych Wydawnictwa Świętego Wojciecha.
 W Wielkim Teście Wiedzy Historycznej o Jasnej Górze – pobyt na Jasnej Górze dla zwycięzcy i opiekuna.
7. Organizator zastrzega, że miejsce oraz termin finału może ulec zmianie.

IV.  ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH
1. Lista osób nagrodzonych w części plastycznej konkursu pojawi się na stronie www.malyprzewodnik.pl 15 maja 2017 r. Wręczenie nagrody odbędzie się 4 czerwca na Festynie Rodzinnym w Poznaniu przy ul. Ostrów Tumski 1. Jeśli zwycięzcy nie będą mogli przybyć, nagroda zostanie przesłana pocztą.
2. Osoby biorące udział w I etapie Wielkiego Testu Historycznego o wynikach dowiedzą się po zakończeniu testu.
13 poprawnych odpowiedzi upoważnia osobę do wzięcia udziału w II etapie Wielkiego Testu, który odbędzie się 1 czerwca na Jasnej Górze. O dokładnej godzinie rozpoczęcia Testu organizator poinformuje do 15 maja 2017 r. na www.malyprzewdonik.pl
3. Osoby nagrodzone w II etapie Wielkiego Testu Historycznego o wynikach dowiedzą się
1 czerwca 2017 r. na Jasnej Górze.
 
V.  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników.
O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora i współorganizatorów w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
5. Organizator i współorganizatorzy powiadomią pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator konkursu – firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
(61–245), ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 r. Poz.1182).
2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
3. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w punkcie VI. 2 oraz na opublikowanie jego imienia
i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku na www.malyprzewodnik.pl
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub niedoręczeniem nagrody, spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator
na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Pobierz plik w pdf.: Regulamin jasnogórskiego konkursu